Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1205/QĐ-UBND 19/07/2022 Quyết định, Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đăk Nông
37/QĐ-DTNTKRN 28/02/2022 Quyết định, V/v công bố công khai thu hồi dự toán không sử dụng hết năm 2021
2495/QĐ-SGDĐT 20/10/2021 Quyết định, Quy định đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
612/QĐ-UBDT 16/09/2021 Quyết định, Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025
291/QĐ-DTNTKRN 01/09/2021 Quyết định, Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NS năm 2021 của Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô
213/QĐ-DTNTKRN 26/07/2021 Quyết định, Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2021 của Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô
874/QĐ-BTTTT 17/06/2021 Quyết định, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Quyết định, Quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025
52/QĐ-DTNTKRN 04/03/2021 Quyết định, Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô
01a/QĐ-DTNTKRN 06/01/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường PTDTNT THCS và THPT H.Krông Nô
809/QĐ-TTg 10/06/2020 Quyết định, Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
324/QĐ-SGDĐT 07/04/2020 Quyết định, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
Trang 1 / 3123»