Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
809/QĐ-TTg 10/06/2020 Quyết định, Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
324/QĐ-SGDĐT 07/04/2020 Quyết định, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
319/2020/QĐ-SGDĐT 01/04/2020 Quyết định, Quy chế bảo quan, sử dụng, cấp phát phôi/bằng/chứng chỉ
736/QĐ-BGDĐT 13/03/2020 Quyết định, Sửa đổi, bổ sung khung thời gian năm học
233/QĐ-UBND 20/02/2020 Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
221/QD-UBND 18/02/2020 Quyết định, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
563/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định, Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 354/QĐ-UBND, ngày 12.3.2018 của UBND tỉnh Đăk Nông
137/QĐ-SGDĐT 25/02/2019 Quyết định, Quy định tiêu chuẩn các chức danh và quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (kèm Quyết định sửa đổi số 141/QĐ-SGDĐT, ngày 08.01.2020)
33/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định, Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
224/QĐ-SGDĐT 23/04/2018 Quyết định, Quyết đinh về quy đinh nội dung phương thức tuyển sinh và chế độ ưu tiên.
335/QĐ-UBND 12/03/2018 Quyết định, Quy định về quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
354/QĐ-UBND 12/03/2018 Quyết định, Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh Đăk Nông
Trang 1 / 212»