Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/CT-TTg 10/12/2019 Chỉ thị, Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
474/KH-UBND 11/09/2019 Chỉ thị, Về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu qủa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
12/CT-TTg 28/04/2016 Chỉ thị, Về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
50-CT/TW 07/12/2015 Chỉ thị, Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
33-CT/TW 03/01/2014 Chỉ thị, Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
17/CT- UBND 07/08/2013 Chỉ thị, Chỉ thị về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
10/CT-TTg 12/06/2013 Chỉ thị, Về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo