Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định, Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc qia; kho bạc nhà nước
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
33/2019/NĐ-CP 23/04/2019 Nghị định, Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 108/2014/NĐ-CP, về chính sách tinh giản biên chế
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014 NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định, Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
Trang 1 / 212»