• Huỳnh Tấn Trọng
  • Ban giám hiệu
  • Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng
  • Chuyên môn: Vật lí
  • Cù Chính Bình
  • Ban giám hiệu
  • Chi ủy viên Chi bộ, Phó hiệu trưởng
  • Chuyên môn: Sinh học