Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật, Bộ Luật Lao động
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục
44/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
36/2018/QH14 29/11/2018 Luật, Luật phòng chống tham nhũng
16/VBHN-VPQH 13/12/2013 Luật, Văn bản hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởng