Lịch kiểm tra cuối kỳ

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ – HỌC KỲ 1 (2020-2021)

Ngày Môn THCS THPT
Phát đề Bắt đầu

tính giờ

Hết thời

gian
làm bài

Phát đề Bắt đầu
tính giờ
Hết thời

gian
làm bài

04.01 Ngữ văn 7:00 7:05 8:35 13:15 13:20 14:50
Sinh học 8:55 9:00 9:45 15:10 15:15 16:00
Vật lí 10:05 10:10 10:55 16:20 16:25 17:10
06.01 Toán 7:00 7:05 8:35 13:15 13:20 14:50
Tiếng Anh 8:55 9:00 9:45 15:10 15:15 16:00
GDCD 12 10:05 10:10 10:55 16:20 16:25 17:10
08.01 Địa lí 7:00 7:05 7:50 13:15 13:20 14:05
Lịch sử 8:10 8:15 9:00 14:25 14:30 15:15
Hóa học 9:20 9:25 10:10 15:35 15:40 16:25
  • Thể dục, Giáo dục Quốc phòng, Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục công dân (trừ lớp 12), Tin học, Nghề phổ thông 11 và Công nghệ của tất cả các lớp: Theo thời khoá biểu hiện hành.
  • Kiểm tra phần thực hành môn Tiếng Anh: Trong Tuần 17.

————————————–